Privacybeleid Patrick Gillard Pickart & De Hypnose Coach

Uw vertrouwen in ons is het belangrijkste kapitaal van Patrick Gillard Pickart & De Hypnose Coach (hierna genoemd “De Hypnose Coach”, “wij” of “ons”). Uw privacy komt op de eerste plaats. Deze privacy verklaring is van toepassing op 1) onze website https://patrickpickart.com (hierna genoemd de “Website”) en 2) op alle (commerciële) relaties tussen De Hypnose Coach en haar klanten, prospecten en zakenpartners.

De Hypnose Coach tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en anderzijds de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als GDPR. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die De Hypnose Coach verzamelt, alsook de wijze waarop De Hypnose Coach deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het invullen van online formulieren, alsook het contact opnemen als gevolg van de Website van De Hypnose Coach impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of e-mail bevestiging (opt-in)) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de https://patrickpickart.com/cookiebeleid van De Hypnose Coach.

Soorten persoonsgegevens

De Hypnose Coach kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van De Hypnose Coach

De Hypnose Coach verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal De Hypnose Coach, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat De Hypnose Coach toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met De Hypnose Coach
 • Bezoek van de Website
 • Het invullen van contact -en andere formulieren
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van De Hypnose Coach)
 • Correspondentie met en uitgaande van De Hypnose Coach
 • Het meedelen aan De Hypnose Coach van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Het aanvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van visitekaartjes

De door De Hypnose Coach verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

De Hypnose Coach kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met De Hypnose Coach
 • Het leveren van de diensten van De Hypnose Coach
 • Het leveren van support/klantendienst
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

De Hypnose Coach zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van De Hypnose Coach en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat De Hypnose Coach in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat De Hypnose Coach uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten 1) wanneer De Hypnose Coach hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en 2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer De Hypnose Coach of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke De Hypnose Coach heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.
 • In alle overige gevallen zal De Hypnose Coach uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij 1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en 2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is 1) door de wet of 2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart De Hypnose Coach uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met pp@okusproductions.com of te bezorgen via email of per post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die De Hypnose Coach mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds uw persoonsgegevens updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van De Hypnose Coach.

Beveiliging persoonsgegevens

De Hypnose Coach verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook 2) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

De Hypnose Coach zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU en worden beheerd door https://www.coachieving.com (Pieter Haijen, gecertifieerd expert). (zie https://coachieving.com/privacybeleid).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van De Hypnose Coach, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan De Hypnose Coach in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord. De Hypnose Coach zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. De Hypnose Coach raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Update Privacy Verklaring

De Hypnose Coach is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is De Hypnose Coach verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop De Hypnose Coach uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contact opnemen

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop De Hypnose Coach uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 1. Via e-mail: pp@okusproductions.com